Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds EasyPost, en anderzijds de Opdrachtgever en zijn van toepassing op elk aanbod van EasyPost of elke overeenkomst tussen EasyPost en Opdrachtgever die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de Diensten die EasyPost voor de Opdrachtgever levert,  met inbegrip van, dagelijkse postophaling en -verwerking, interne koerierdiensten, onder omslag steken van documenten en easyprint.

1.2. De Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de Bijzondere Voorwaarden door de Opdrachtgever of door de aanvang van de uitvoering van Diensten door EasyPost indien er geen schriftelijke bevestiging van de Bijzondere Voorwaarden bestaat.

1.3. De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. Commerciële documenten en aanbiedingen van EasyPost scheppen bijgevolg geen verbintenissen in hoofde van EasyPost.

1.4. De Overeenkomst heeft tevens voorrang op de algemene en andere voorwaarden van de Opdrachtgever, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van EasyPost.

2. Diensten van EasyPost

2.1. EasyPost handelt naar best vermogen bij de uitvoering van haar Diensten.  Alle handelingen van EasyPost worden als middelenverbintenissen beschouwd.

2.2. Indien er termijnen of tijdstippen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van EasyPost geen resultaatsverbintenis. Het overschrijden van deze termijnen of het niet naleven van deze tijdstippen door EasyPost kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeenkomst. EasyPost behoudt zich het recht voor om, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de Opdrachtgever en enige vergoeding verschuldigd te zijn, haar Diensten op Brugdagen op te schorten. 

2.3. De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke informatie aan EasyPost te bezorgen, met inbegrip van eventuele adreswijzigingen, om EasyPost toe te laten haar diensten correct en tijdig uit te voeren. Als informatieverstrekker staat enkel de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies, informatie en mededelingen. 

2.4. EasyPost is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van verkeerde, onnauwkeurige of gebrekkige informatie verstrekt door de Opdrachtgever voor de uitvoering van Diensten

2.5. EasyPost behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van (een deel van) bepaalde Diensten een beroep te doen op Aanbieders van Postdiensten, en/of andere externe leveranciers, zoals koerierdiensten, zonder de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

3. Verplichtingen van de Opdrachtgever

3.1. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om op het Ophaaladres(sen) de Postzendingen op het tijdstip vermeld in artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden klaar te zetten conform de voorschriften van de Infofiche en uitsluitend gebruikmakend van het Materiaal.

3.2. De Opdrachtgever staat ervoor in dat het Ophaaladres eenvoudig toegankelijk is en voorziet hierbij van een vrije parkeerplaats op het tijdstip in artikel 3.1 van de Bijzondere Voorwaarden vermeld.

3.3. De Opdrachtgever garandeert dat de toevertrouwde Postzendingen voldoen aan de vereisten omschreven in de Wet, Infofiche en voorschriften van Aanbieders van Postdiensten, met inbegrip van voorschriften inzake formaten en gewichten.

3.4. EasyPost voert steekproefsgewijs controles uit op de conformiteit van de Postzendingen met de vereisten omschreven in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden, en behoudt zich het recht voor om Postzendingen te weigeren, die (i) laattijdig werden klaargezet, (ii) niet overeenstemmen met de instructies van de Infofiche, of (iii) met de voorschriften van de Wet en/of van de ingeschakelde Aanbieders van Postdiensten, zonder hiervoor enige vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

3.5. EasyPost behoudt zich tevens het recht voor om in het geval van Postzendingen die niet voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden een bijkomende vergoeding aan te rekenen, indien zij ervoor opteert om de Diensten te leveren.

3.6. De geweigerde Postzendingen zullen, indien toepasselijk en mogelijk, daags nadien of, in het geval van retourzending, zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking van de Opdrachtgever worden gesteld.

4. Aangetekende Zendingen

4.1. EasyPost verbindt zich ertoe om de afgiftebewijzen van Aangetekende Zendingen elektronisch ter beschikking te stellen conform de richtlijnen in de Infofiche.

4.2. In het geval van afwezigheid van een afgiftebewijs, kan EasyPost op vraag van de Opdrachtgever de nodige inspanningen leveren om een nieuw afgiftebewijs te bekomen voor zover de Opdrachtgever de volgende referenties kan bezorgen: (i) het nummer van de barcode van de Aangetekende Zending, (ii) de datum van verzending, (iii) de naam en het adres van de geadresseerde en (iv) het nummer van de operationele ID van de afzender.  EasyPost kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-beschikbaar of niet tijdig beschikbaar zijn van afgiftebewijzen voor Aangetekende Zendingen.

5. Vergoeding & Facturatie

5.1. De Diensten worden afgerekend zoals bepaald in de Tarievenlijst en gedetailleerd uiteengezet in de facturen. EasyPost is daarenboven gerechtigd een administratieve kost van 19 euro per maand aan te rekenen indien de Opdrachtgever geen domiciliëring voor de facturen ten gunst van EasyPost voorziet. 

5.2. Alle facturen van EasyPost zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (i) een interest gelijk aan 1% per maand van niet-betaling, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van €250.

EasyPost is daarnaast gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (“herinneringskosten”) aan te rekenen.  Dit artikel geldt onverminderd het recht van EasyPost een hogere (schade)vergoeding te eisen indien de werkelijk geleden schade hoger blijkt te zijn.

5.3. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens Opdrachtgever opeisbaar. De Opdrachtgever is niet gerechtigd facturen van EasyPost te compenseren met eigen facturen.

6. Indexering

6.1. EasyPost behoudt zich het recht voor om de tarieven opgenomen in de Tarievenlijst aan te passen telkens de Aanbieder van de Universele Dienst, Bpost, een indexering van haar tarieven doorvoert in overeenstemming met de Wet van 26 januari 2018.

6.2. De tariefverhoging door EasyPost geldt voor al haar Diensten en pro rata de tariefverhoging doorgevoerd door Bpost, ook al betreft bepaalde Diensten geen postdiensten die ook door Bpost worden aangeboden.

6.3. De tariefverhoging zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving worden toegepast op de tarieven opgenomen in de Tarieflijst en van toepassing op de Diensten geleverd voor de Opdrachtgever.

6.4. Een tariefverhoging op basis van bovenstaande criteria geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder de opzegtermijn uit artikel 11 te respecteren.

7. Contractuele tekortkoming

7.1. In geval van niet-nakoming door de Opdrachtgever van één of meer van zijn contractuele verbintenissen, waaronder haar betalingsverplichtingen, zal EasyPost de Opdrachtgever per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien de Opdrachtgever na tien (10) kalenderdagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft zijn contractuele verbintenissen na te komen, heeft EasyPost het recht om:

(i) elke verdere prestatie onder de Overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever zijn contractuele verbintenissen zal hebben nagekomen. EasyPost zal de Opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van deze beslissing; of

(ii) de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Opdrachtgever. In dat geval heeft EasyPost recht op een schadevergoeding ten laste van de Opdrachtgever, forfaitair begroot [•].

In voorkomende gevallen is EasyPost op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever of haar klanten zouden lijden ten gevolge van voormelde opschorting of beëindiging. 

8. Klachten & Ombudsdienst

8.1. Klachten betreffende de Diensten of (protest van) facturen dienen binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur of de geleverde Dienst schriftelijk aan EasyPost via het e-mailadres backoffice@EasyPost.eu te worden gemeld (in geval van protest van facturen dient Opdrachtgever tevens de reden(en) van protest te vermelden). Bij gebrek aan melding binnen deze termijn kan EasyPost niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en worden de facturen geacht te zijn aanvaard. 

8.2. De Opdrachtgever is verder steeds gerechtigd om klacht in te dienen omtrent de Diensten bij de Ombudsdienst voor de Postsector (www.ombudsman.be of www.omps.be) gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 8, bus 4 en tevens te bereiken via het e-mailadres: info@omps.be.

8.3. In elk geval, verjaart iedere vordering ten aanzien van EasyPost met betrekking tot Diensten na één jaar na factuurdatum van de factuur voor de geleverde Diensten.

9. Aansprakelijkheid

9.1. EasyPost is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van haar bewezen eigen zware fout, bedrog of opzet bij de uitvoering van de Diensten en, in het geval van verlies of beschadiging van Postzendingen voor zover daarenboven wordt aangetoond dat het verlies of de beschadiging is ontstaan tussen het ogenblik van inontvangstneming op het Ophaaladres en het ogenblik van de aflevering aan Aanbieders van Postdiensten.

9.2. In geen geval is EasyPost aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder onder meer tijdverlies, verlies van klanten, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill, schade aan materiaal, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens of enige andere vorm van economische schade.

10. Aansprakelijkheidsbeperkingen

10.1. EasyPost kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, die zou voortvloeien uit (zelfs zware of opzettelijke) fouten of tekortkomingen van aangestelden van EasyPost of van Aanbieders van Postdiensten, zoals koerierdiensten, en/of andere externe leveranciers, waarop zij een beroep doet voor de uitvoering van (een deel) van de Diensten of die zou voortvloeien uit fouten van haar aangestelden, onderaannemers, of externe leveranciers.

10.2. Onder alle omstandigheden dient de Opdrachtgever na de vaststelling van eventuele schade EasyPost onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen conform artikel 8.1, bij ontstentenis waarvan hij geacht zal worden afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens EasyPost. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten zodat EasyPost adequaat kan reageren. Alleszins verliest Opdrachtgever elk (vorderings)recht lastens EasyPost indien hij heeft nagelaten om (i) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (ii) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (iii) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan EasyPost te bezorgen.

10.3. De aansprakelijkheid van EasyPost is in alle gevallen beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) de dekking verleend door de BA verzekeraar van EasyPost; (ii) het bedrag dat overeenstemt met de vergoeding die door EasyPost in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de uitvoering van deze specifieke Dienst of, indien van toepassing, (iii) 8,33 rekeneenheden van het speciaal trekkingsrecht zoals omschreven het CMR voor elk ontbrekend kilogram brutogewicht.

10.4. De Opdrachtgever verbindt er zich toe EasyPost integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor elke vordering of aanspraak van een derde die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Overeenkomst en de Diensten door EasyPost voor de Opdrachtgever uitgevoerd.

11. Beëindiging

Na de Proefperiode, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven voor de 20ste dag van elke maand en mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aangetekende zending.

12. Vroegtijdige beëindiging

12.1. EasyPost is gerechtigd om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

(i)    de Opdrachtgever één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst overtreedt of indien het te verwachten is dat de volledige uitvoering ervan onmogelijk zal zijn;

(ii)   zij redelijkerwijze vreest dat de Opdrachtgever zijn verbintenissen niet zal kunnen naleven;

(iii) de Opdrachtgever failliet werd verklaard, of zich in staking van betaling bevind, of tot vereffening heeft besloten, of een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend of op een andere wijze insolvent blijkt te zijn; 

12.2. De Overeenkomst mag eveneens beëindigd worden bij gezamenlijk akkoord van de Partijen.

13. Gevolgen van beëindiging

13.1. De Opdrachtgever is ertoe gehouden om het Materiaal terug te bezorgen binnen de vijf Werkdagen na de beëindiging van de Overeenkomst.

13.2. Bij gebrek aan terugbezorgen van het Materiaal binnen de termijn uit artikel 13.1 van de Algemene Voorwaarden, is EasyPost gerechtigd het forfaitair bedrag van 40 euro aan te rekenen voor het verlies aan Materiaal.

14. Overmacht

EasyPost is bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de andere in geval van Overmacht.

15. Algemeen

15.1. Databescherming

15.1.1. Partijen komen overeen om alle Wetten inzake databescherming die van toepassing zijn op het kader van deze Overeenkomst na te leven, met inbegrip van de Verordening 2016/679.

15.1.2. De Opdrachtgever aanvaardt dat EasyPost gerechtigd is om persoonsgegevens of informatie gerelateerd aan haar bestuurders, vertegenwoordigers of werknemers (elk een “data subject”) te verwerken in het kader van en voor het doel van deze Overeenkomst. Wanneer de Opdrachtgever aan EasyPost informatie geeft over haar bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers, bevestigt zij dat zij bevoegd is om als hun agent te handelen.

15.2. Overdraagbaarheid

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat EasyPost gerechtigd is haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

15.3. Rechten en rechtsmiddelen van de Partijen

Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, zullen de rechten en rechtsmiddelen van elke Partij onder deze Overeenkomst geen andere rechten of rechtsmiddelen uitsluiten of beperken die volgens de Belgische Wetgeving beschikbaar zijn.

15.4. Wijzigingen en afstand

15.4.1. Een wijziging aan deze Overeenkomst zal pas effect hebben wanneer deze schriftelijk door alle Partijen of hun gemachtigde vertegenwoordiger werden aanvaard.

15.4.2. Het gebrek of vertraging van een Partij in de uitoefening van een recht onder deze Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht, of een ander recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst, noch zal de gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst de verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel onder deze Overeenkomst uitsluiten.

15.4.3. De afstand zal enkel van kracht zijn wanneer deze schriftelijk wordt gegeven en ondertekend door alle partijen of hun bevoegde vertegenwoordigers

15.5. Splitsbaarheid

15.5.1. Indien op eender welk moment, een bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard wordt de betreffende bepaling of het deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Overeenkomst en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst behouden.

15.5.2. In dergelijk geval zal elke Partij zich naar beste vermogen inspannen om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling met een gelijkaardig economisch effect dat zo dicht mogelijk aanleunt bij dat van de ongeldige of onafdwingbare bepaling. Bij gebrek hieraan zal dergelijk ongeldige of onafdwingbare bepaling automatisch vervangen worden door een bepaling die het best voldoet aan de economische effecten van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

15.6. Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst en alle buitencontractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht.

15.6. Bevoegde rechtbank

De rechtbanken van Brugge zullen exclusief bevoegd zijn om alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst zijn ontstaan (met inbegrip van geschillen in verband met de buitencontractuele verbintenissen uit of in verband met deze Overeenkomst).

DEFINITIES

Aanbieders van Postdiensten” betekent elke onderneming die een of meer Postdiensten aanbiedt, met inbegrip van, koerierdiensten en aanbieders van de universele dienst of deel ervan  en waarvan de identiteit aan de Europese Commissie is meegedeeld overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn 97/67/EG, gewijzigd bij richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van de richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten van de gemeenschap. 

Aangetekende Zending” betekent een dienst die op forfaitaire basis tegen de risico’s van verlies, diefstal, of beschadiging waarborgt, waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum van afgifte of van de bestelling van de Postzending aan de geadresseerde. 

Brugdagen” betekent de dag voorafgaand of volgend op een nationale feestdag. 

Bijzondere Voorwaarden” betekent de voorwaarden uiteengezet in het document getiteld “Overeenkomst B2MAIL”.

CMR” betekent het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956 met inbegrip van alle wijzigingen.

Diensten” betekent onder meer het optimaliseren van uitgaande post van de Opdrachtgever, met inbegrip van, postophaling en -verwerking (wegen, sorteren, labelen, onder omslag steken en frankeren), interne koerierdiensten, easyprint, en de afgifte aan de Aanbieder van Universele Postdiensten of andere ingeschakelde Aanbieders van Postdiensten. 

EasyPost”, betekent Postalia Belgium met maatschappelijke zetel te 7700 Moeskroen, Drève Gustave Fache 1, en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0463.006.734, handeldrijvend onder de naam EASYPOST, als licentie-houdend franchisenemer van EasyPost-Postal-Business concept.

Materiaal” betekent de goederen, met inbegrip van bakken, zakken of containers voor de deponering van de Postzendingen, ter beschikking gesteld door EasyPost aan de Opdrachtgever met het oog op de efficiënte uitvoering van de Diensten.

Opdrachtgever” betekent de juridische entiteit, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon, vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

Ophaaladressen” zijn de adressen vermeld in artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden.

Overeenkomst” betekent deze overeenkomst tussen EasyPost en de Opdrachtgever voor het uitvoeren van Diensten, inclusief de (i) Bijzondere Voorwaarden, (ii) Algemene Voorwaarden van EasyPost, (iii) Tarievenlijst, en (iv) Infofiche. 

Overmacht” betekent de volgende uitzonderlijke gebeurtenissen of omstandigheden, die onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn, en niet toerekenbaar aan EasyPost en welke het voor EasyPost geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, met inbegrip van, epidemie, branden, tsunami’s, blikseminslag, aardbeving, orkanen, windhozen, vulkanische activiteit, vijandigheden of oorlogsdaden, sabotage of rellen, nationale of regionale stakingen, beslissingen van de Overheid, tekortkomingen of problemen die zouden rijzen met Aanbieders van Postdiensten, onderaannemers of leveranciers.

Postdiensten” betekent diensten die bestaan in het ophalen, het sorteren, het vervoeren en de distributie van Postzendingen. 

Postzending” betekent de geadresseerde zending, inclusief brievenpost, in de definitieve vorm waarin zij door de EasyPost, dan wel een andere Aanbieder van Postdiensten moet worden vervoerd en waarvan het gewicht niet hoger is dan 30 kg. 

Proefperiode” betekent de termijn van één maand te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 5 van de Bijzondere Voorwaarden waarbinnen de Overeenkomst onmiddellijk kan worden beëindigd. 

Tarievenlijst” betekent het overzicht van de gangbare tarieven, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen, en van toepassing zijn op de Diensten en zo door EasyPost gecommuniceerd. 

Werkdag” betekent alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

Wet” betekent elke nationale of internationale wet, decreet, besluit, verordening, voorschrift, aanbeveling, richtsnoeren, gebruik, vonnis, arrest, of elke andere voorschriften van een Overheid (met inbegrip van de juridische en administratieve interpretatie daarvan) dat van kracht of gewezen is, inclusief deze met betrekking tot Wet van 26 januari 2018 betreffende postdiensten en haar uitvoeringsbesluiten. 

INTERPRETATIE

In deze Overeenkomst, tenzij waar de context anders vereist:

    1. de titels, hoofdingen, inhoudstafel in deze Overeenkomst zijn enkel voor het gemak en hebben geen juridische draagwijdte en geven op geen enkele wijze uitdrukking aan de beoogde bedoelingen van Partijen. Deze worden ook niet in aanmerking genomen bij de interpretatie voor de bepalingen van deze overeenkomst. 
    2. een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling omvat eveneens de verwijzing naar elke ondergeschikt wetgeving gemaakt die krachtens de betreffende wet of wettelijke bepaling is vastgelegd en is een verwijzing naar deze wet of wettelijke bepaling of ondergeschikte wetgeving, zoals deze van tijd tot tijd wordt geamendeerd, geconsolideerd, gewijzigd, aangepast, of vervangen. 
    3. de woorden “met inbegrip van”, “inbegrepen”, “omvat”, “omvatten”, “omvattend” en alle vormen en afleidingen hiervan zullen betekenen “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”.
    4. de verschillende documenten die deel uitmaken van deze Overeenkomst worden als onderling samenhangend en wederzijds verklarend beschouwd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten van de Overeenkomst hebben de Bijzondere Voorwaarden (Overeenkomst B2Mail) voorrang op de Algemene Voorwaarden en hebben de Algemene Voorwaarden voorrang op de overige bijlagen.

Zwijnaardsesteenweg 813
9000 Gent
+32 50 69 86 11
info@easypost.eu
BE 0463 006 734

ONZE DIENSTEN

EasyPost
EasyPrint

OVER EASYPOST

Jobs